Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

VAN DE VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA KLOTZ V.O.F. ,  kantoorhoudend te 5405 AK Uden aan de Frontstraat 5 B,

handelend onder de naam Klotz V.O.F.,  in het vervolg KLOTZ te noemen.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties en prestaties van KLOTZ aan afnemers en potentiële afnemers, tenzij schriftelijk met KLOTZ anders is overeengekomen. Verwijzingen door afnemers naar hun eigen algemene of specifieke voorwaarden worden door KLOTZ uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.

 

Artikel 2 Offertes

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, ongeacht of deze bij speciale offerte , in prijscouranten of voorraadopgaven of anderszins zijn gedaan, zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – geheel vrijblijvend alsmede exclusief BTW, kosten van speciale emballage en transport.
 2. Alle bij de offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens, zoals maten, gewichten  en hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd.
 3. Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen van KLOTZ zijn aangegaan, binden KLOTZ eerst, nadat deze door KLOTZ, dan wel door een door haar uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.
 4. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst doch vóór de aflevering der zaken een verandering in enige kostenfactor, zoals met name in de in- of uitvoerrechten ofwel in andere belastingen en/of heffingen van overheidswege en in  de wisselkoers optreedt, is KLOTZ gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

 

Artikel 3 Levering

 1. Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat sprake is van een fatale termijn.
 2. Het vervoer van de zaken naar de afnemer, althans naar de met de afnemer overeengekomen plaats van bezorging, geschiedt voor risico van Klotz. De afnemer is, zoals ook is bepaald in artikel 10, gehouden om terstond bij de aflevering het geleverde op eventuele tekorten of beschadigingen, waaronder glasbreuk en krasschade, te controleren en in geval van constatering hiervan op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd en zonder krasschade en glasbreuk te hebben ontvangen.
 3. Wanneer door Klotz verkochte zaken, na aan de afnemer te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd of wanneer de afnemer schriftelijk te kennen heeft gegeven de door hem gekochte goederen niet te willen afnemen, is KLOTZ gerechtigd, na afnemer in gebreke te hebben gesteld, te handelen als volgt:

a. ofwel zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, betaling te vorderen van de wel geleverde zaken alsmede vergoeding van de schade, welke bij voorbaat door partijen wordt gefixeerd op 30% van hetgeen afnemer bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen.

b. dan wel nakoming der overeenkomst te vorderen alsmede opslagkosten en eventueel verdere schade in rekening te brengen.

 

Artikel 4 Zekerheidsstelling

 1. KLOTZ is steeds gerechtigd, alvorens te leveren of met leveren door te gaan, naar het oordeel van KLOTZ voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de afnemer te verlangen.
 2. Indien de verlangde zekerheid niet dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de afnemer is gewijzigd, heeft KLOTZ het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd de aan KLOTZ alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens gedane leveringen. De genoegzaamheid van de zekerheidsstelling is ter beoordeling van KLOTZ.

 

Artikel 5 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum ofwel door wettig betaalmiddel  ten kantore van Klotz of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door KLOTZ aan te geven bankrekening. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de afnemer automatisch in verzuim. De afnemer is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, een deel van een maand wordt daarbij gelijkgesteld aan een hele maand.
 2. Wanneer KLOTZ een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is zij gerechtigd bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen.
 3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening, terwijl ook eventuele reclames de verplichting tot betaling niet opschorten.
 4. De door afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 6 Wanprestatie van de afnemer

 1. Indien de afnemer niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens zaken beslag gelegd krijgt, surseance van betaling aanvraagt, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan KLOTZ verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling – ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling – terstond opeisbaar.
 2. Het onder 1 bedoelde bedrag wordt verhoogd met de wettelijke handelsvertragingsrente  gerekend vanaf 30 dagen na de factuurdatum (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenend) over het bruto factuurbedrag, tot aan het tijdstip van de algehele voldoening.
 3. In de onder 1 bedoelde gevallen heeft KLOTZ eveneens het recht de uitvoering van de nog lopende overeenkomst op te schorten, c.q. elke overeenkomst met afnemer geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van KLOTZ,   zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van KLOTZ dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de afnemer, een en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.
 4. Wanneer KLOTZ genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden, is KLOTZ gerechtigd aan de debiteur een vergoeding te berekenen wegens de door KLOTZ gemaakte kosten overeenkomstig het wettelijk Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, welk besluit standaardregels inhoudt voor vergoeding van incassokosten en een minimum aan incassokosten kent van € 40,00.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1   Klotz behoudt zich ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomsten geleverde of te leveren zaken de eigendom voor, totdat door betaling door afnemer zijn teniet gegaan:

a. de vorderingen betreffende de tegenprestatie tot die zaken;

b.de vorderingen inzake door KLOTZ ter uitvoering van  genoemde overeenkomsten tevens ten behoeve van de afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden;

c. de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten.

2        Zaken worden geacht niet te zijn betaald, indien de afnemer de betaling daarvan niet  heeft aangetoond.

3        De afnemer is verplicht de zaken op eerste verzoek van Klotz aan deze te tonen en

in geval van betalingsverzuim desverlangd aan deze terug te geven. De afnemer machtigt Klotz nu reeds de plaatsen te betreden, waar deze zaken zich bevinden. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt afnemer gecrediteerd voor de marktwaarde der zaken voor de leverancier ten dage van de terugname.

4        Afnemer kan met een derde overeenkomen, dat deze voor hem de koopprijs betaalt en

 daarvoor in de vordering van KLOTZ wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde, die in de vordering van Klotz wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud niet te vervallen. Door voorbedoelde subrogatie levert KLOTZ de voorbehouden eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan,  aan de gesubrogeerde derde. Vanaf het tijdstip van subrogatie houdt de afnemer de omschreven zaken voor de gesubrogeerde derde.

5        Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te      vervreemden of te bezwaren. Het is afnemer echter toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat afnemer op enigerlei wijze tekortschiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het  eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surseance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Afnemer mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.

6        Afnemer is verplicht de in dit artikel onder 1 bedoelde zaken te verzekeren tegen risico’s

      van brand, diefstal, storm- en waterschade en wel in dier voege, dat in de desbetreffende

      verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op zaken van

      (potentiële) belanghebbende derden. Het is afnemer niet toegestaan eventuele

      aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in dit lid, voor

      zover betrekking hebbende op de in dit artikel onder lid  1 bedoelde zaken, aan derden in

      pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin van het woord te doen dienen.

      Uitkeringen ter zake van schade en verlies van evenbedoelde zaken treden in de plaats

      van de betrokken zaken.

 

Artikel 8 Overmacht

 1. KLOTZ is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan KLOTZ verleende orders, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord en andere omstandigheden van zodanige aard dat er naar redelijkheid nakoming van de transactie niet van KLOTZ kan worden gevergd, - daaronder mede begrepen het geval dat KLOTZ door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot leveren in staat wordt gesteld -. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen in het productieproces (van leveranciers) en anderszins, oorlog – in en buiten Nederland - , oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege.
 2. In geval van een blijvende overmachtsituatie zal KLOTZ daarvan onverwijld mededeling doen aan de afnemer. Na ontvangst van deze mededeling zal de afnemer gedurende acht dagen het recht hebben de order schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van KLOTZ af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order.
 3. Indien de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft KLOTZ het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid de die overmacht oplevert, zich niet meer voordoet. Indien de overmacht weliswaar van tijdelijke aard is, doch naar verwachting langer zal duren dan twee maanden, geldt het in lid 2 bepaalde.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1        Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 en de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is KLOTZ niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, dus noch van directe noch van indirecte schade van afnemer, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade of milieuschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, bij afnemer.

2        De door KLOTZ te vergoeden schade is in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor KLOTZ is verzekerd,  dan wel indien ter zake geen verzekering van kracht mocht zijn of geen dekking mocht worden geboden, tot maximaal het aan afnemer gefactureerde bedrag ter zake de door KLOTZ geleverde zaken ten aanzien waarvan zij schadeplichtig is.

3        KLOTZ is bevoegd, in goed overleg met afnemer, voor eigen rekening fouten, waarvoor zij aansprakelijk is, te herstellen of de door fouten toegebrachte schade te beperken of op te heffen.

4        Afnemer is gehouden om KLOTZ te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met de door KLOTZ geleverde producten.

5        Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook door hun opzet of grove schuld, is KLOTZ niet aansprakelijk.

6        Voor glasbreuk of krasschade welke is geconstateerd ná de aflevering van de zaken en waarvan geen melding is gemaakt op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten is KLOTZ nimmer aansprakelijk.

 

Artikel 10 Klachten

 1. De afnemer is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling zijdens KLOTZ dat de zaken te zijner beschikking staan.
 2. Eventuele tekorten of beschadigingen, waaronder glasbreuk en/of krasschade welke bij de aflevering aanwezig zijn, dient de afnemer op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden,bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd.

 

 1. Een afnemer die niet tevreden is over de door KLOTZ geleverde zaken waarvoor geen speciale garantie geldt, kan gedurende acht dagen na ontvangst van die zaken schriftelijk een klacht indienen.
 2. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn,  zal KLOTZ alsdan zorg dragen, te harer keuze, voor vervanging van de zaken dan wel voor restitutie van de betaalde gelden minus gemaakte kosten. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming onder door KLOTZ te bepalen voorwaarden.
 3. Klachten met betrekking tot de factuur kunnen schriftelijk gedurende acht dagen na ontvangst worden ingediend.
 4. Het hiervoor in lid 3 bepaalde geldt niet, indien er slechts sprake is van geringe afwijking van hetgeen overeengekomen is, en evenmin voor krasschade en/of glasbreuk welke niet bij de aflevering is gemeld  op de voorgeschreven wijze.

 

Artikel 11 Garantie

 1. Op de door KLOTZ te leveren zaken is uitsluitend van toepassing de garantie die door de fabrikant wordt verleend en jegens KLOTZ wordt nagekomen.
 2. Reparaties en/of materialen, die eventueel voor garantie in aanmerking komen, dienen met inbegrip van bijkomende kosten, zoals vracht-, verblijfs-, rentekosten terstond te worden betaald. Restitutie wordt verleend in geval van acceptatie van de garantieaanspraak door de fabrikant .c.q. leverancier en wel tot ten hoogste het bedrag, dat door deze aan KLOTZ wordt vergoed.

 

Artikel 12 Verjaring

Alle rechtsvorderingen van afnemer uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens het bepaalde in art. 6:191 BW, na verloop van een jaar, te rekenen van de dag waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd.

 

Artikel 13 Hoofdelijkheid

Indien KLOTZ met twee of meer personen c.q. rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts-)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen, die voor hen uit de overeenkomst voortvloeien.

 

Artikel 14 Geschillen

 1. Geschillen, die rijzen ter zake van of in verband met door KLOTZ gesloten overeenkomsten, zullen, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant locatie ‘s-Hertogenbosch. KLOTZ blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationaal verdrag bevoegde rechter.
 2. Op alle overeenkomsten waarbij KLOTZ partij is, is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

Vastgesteld en ondertekend te Uden  op 28 mei 2015 door de vennoten van Klotz V.O.F. te weten:

 

1 Hericus Antonius Anna Klotz

 2 Henricus Petrus Gerardus Odulphus Klotz

 3 Matheus Adrianus Klotz